جک 2 - مودبانه

طرف ایستاده بوده و هی با سنگ می زدن تو سر خودش! یکی رد میشه می پرسه:

- دِ ...ـخل! چرا می زنی تو سر خودت؟

- آخه نمی دونی وقتی نمی زنم چه حالی میده!!!

******

- ببینم تو چرا همیشه کراوات می زنی؟ چه فایده ای داره؟

- فایده اش اینه که وقتی بازش می کنی، احساس راحتی می کنی!

******

- روزه گرفتن چه فایده ای داره؟

- اینکه افطار بهت بچسبه!