جک 1 - بی ادبانه

- بگو ببینم پسر، "داد" چه صیغه ایه؟

- صیغه گذشته است ، آقا

- "می دهد" چه صیغه ایه؟

- صیغه حال رایجه آقا

- "خواهد داد" چه صیغه ایه؟ 

- خو آقا این که دیگه صیغه نیست، لاشیه!